1. خانه
  2. /
  3. آمادگی
  4. /
  5. تاب آوری داوطلبین در بلایا

تاب آوری داوطلبین در بلایا

اشتراک گذاری:

 طراحی و آزمون مدل تاب آوری کارکنان کمک های بشردوستانه ایران در بلایا

محقق: حسن قدسی

تیم هدایت کننده: رضا خانی جزنی، ساناز سهرابی زاده، امیر کاوسی                                    سال دفاع: 1397

خلاصه پژوهش: پس از وقوع بحران‌ها تعداد زیادی از داوطلبین برای کمک رسانی به مردم آسیب دیده وارد عمل می‌شوند. تاب‌آوری یکی از عوامل مهم و مؤثر بر پیشگیری از آسیب‌های مختلف رخ داده در زمان کمک رسانی در بلایا است. مطالعه حاضر با هدف طراحی و آزمون مدل تاب‌آوری کارکنان کمک های بشردوستانه ایران در بلایا انجام ‌شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه ترکیبی متوالی اکتشافی است که از دو بخش کیفی و کمی تشکیل شده است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد مؤلفه اصلی تاب‌آوری عبارتند از: حمایت سازمانی، عوامل فردی، حمایت اجتماعی و کارتیمی. این ابعاد در مجموع 259/49 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از این عوامل به ترتیب 86/0، 88/0، 79/0، 81/0 و در مجموع 814/0 و ضریب همبستگی بر اساس آزمون- بازآزمون  865/0 بود. با کمک مدل سازی معادلات ساختاری آزمون مدل نهایی انجام و پس از انجام اصلاحات مدل با شاخص‌های برازش 046/0=RMR، 864/0=GFI، 87/0=CFI، 807/0=NFI، 049/0=RAMSEA، 593/2=  مورد تأیید قرار گرفت.

پیام مدیریتی: ابزار حاضر به درک و شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه و حفظ تاب‌آوری داوطلبین کمک های بشردوستانه کمک می کند. با کمک این پرسشنامه متولیان امر می توانند برنامه‌ریزی‌های مناسب برای افزایش تاب‌آوری کارکنان خود پیش از اعزام آن‌ها به مأموریت‌ها را انجام داده و از بروز عوارض مختلف پیشگیری کنند.

لینک دسترسی به مقاله پایان نامه: https://mjiri.iums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-4796-1&slc_lang=en&sid=1

دسترسی به متن پایان نامه: کتابخانه دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اطلاعات تماس:  ghodsih1979@gmail.com

لغات کلیدی: تاب‌آوری، کارکنان کمک‌های بشردوستانه، ایران، بلایا

 

ابزار سنجش تاب آوری داوطلبین کمک های بشردوستانه در بلایا

عوامل فردی گویه بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم
به کار گروهی علاقه دارم 5 4 3 2 1
از کمک به دیگران لذت می برم 5 4 3 2 1
سعی می کنم آمادگی جسمانی خود را حفظ کنم 5 4 3 2 1
دیدن مشکلات و گرفتاری های دیگران، انگیزه کمک به آنها را در من تقویت می کند 5 4 3 2 1
در مواقع ضروری برای حل مشکلاتم از دیگران مشاوره می گیرم 5 4 3 2 1
با روش های حمایت روانی از آسیب دیدگان در بلایا آشنایم 5 4 3 2 1
در برنامه های آموزشی برگزار شده توسط سازمان در زمینه بحران ها شرکت داشته ام 5 4 3 2 1
در مانورهای برگزار شده سازمان شرکت کرده ام 5 4 3 2 1
تجربه کافی حضور در ماموریت های داوطلبانه را دارم 5 4 3 2 1
به راحتی با سایر اعضای تیم امدادی ارتباط برقرار می کنم 5 4 3 2 1
می توانم با جمعیت آسیب دیده در بلایا به خوبی ارتباط برقرار کنم 5 4 3 2 1
می توانم با همکاران سایر واحدهای امدادی به خوبی ارتباط برقرار کنم 5 4 3 2 1
برقراری ارتباط با فردی که از نظر فرهنگی و مذهبی با من اختلاف دارد برایم سخت نیست 5 4 3 2 1
در مواجهه با صحنه بحران می توانم استرس خودم را کنترل کنم 5 4 3 2 1
در مواجهه با جنازه می توانم استرس خودم را کنترل کنم 5 4 3 2 1
معتقدم مهارت کافی برای موفقیت در ماموریت را دارم 5 4 3 2 1
معتقدم قدرت تصمیم گیری مناسب در لحظات دشوار را دارم 5 4 3 2 1
می دانم با چه شیوه هایی استرس خود را کنترل کنم 5 4 3 2 1
با نقاط ضعف خود به خوبی آشنا هستم 5 4 3 2 1
برای رفع نقاط ضعفم تلاش می کنم 5 4 3 2 1
گویه بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم
معتقدم به اندازه کافی آمادگی مواجهه با  سختی ها صحنه بحران را دارم 5 4 3 2 1
در مواجهه با کمبودها و مشکلات، صبور هستم 5 4 3 2 1
معتقدم توانمندی مدیریت در صحنه بحران را دارم 5 4 3 2 1
توانایی استفاده صحیح از منابع موجود در صحنه بحران را دارم 5 4 3 2 1
می  دانم چگونه خاطرات تلخ ماموریت های گذشته را فراموش کنم 5 4 3 2 1
از روش های خلاقانه برای حل مشکلاتم استفاده می کنم 5 4 3 2 1
در لحظات سخت و طاقت فرسا از تکنیک های آرام سازی و انحراف فکر کمک می گیرم 5 4 3 2 1
تلاش می کنم در طول ماموریت استراحت کافی داشته باشم 5 4 3 2 1
با مسئولیت های قانونی که متوجه یک داوطلب است آشنایی دارم 5 4 3 2 1
در تلاشم از تجربیات اعضای تیم استفاده کنم 5 4 3 2 1
عوامل سازمانی سازمان امدادی که با آن همکاری دارم، در هنگام اعزام افراد به ماموریت توانمندی آنها را در نظر می گیرد 5 4 3 2 1
سازمان، داوطلبی را به ماموریت اعزام می کند که تجربه کافی دارد 5 4 3 2 1
سازمان تلاش می کند داوطلبی را جذب کند که فعال باشد 5 4 3 2 1
سازمان به پیشنهادات داوطلبین اهمیت می دهد 5 4 3 2 1
معتقدم سازمان برای ایجاد شان اجتماعی داوطلبین تلاش می کند 5 4 3 2 1
سازمان به روش های مختلف از زحمات داوطلبین قدردانی می کند 5 4 3 2 1
مسئولین سازمان  به شخصیت داوطلبین احترام می گذارند 5 4 3 2 1
معتقدم مسئولین سازمان به فکر مسایل رفاهی داوطلبین هستند 5 4 3 2 1
مسئولین سازمان به دنبال اخذ تجارب داوطلبین هستند 5 4 3 2 1
سازمان برای تامین امکانات و تجهیزات ضروری ماموریت تلاش می کند 5 4 3 2 1
سازمان تلاش می کند تجهیزات به روز را برای داوطلب آماده کند 5 4 3 2 1
سازمان برای افزایش روحیه داوطلبین برنامه های تفریحی دارد 5 4 3 2 1
معتقدم سازمان به روش های مختلف از داوطلبین حمایت می کند 5 4 3 2 1
سازمان برای تامین امنیت داوطلبین در صحنه بحران تلاش می کند 5 4 3 2 1
حمایت روانی از داوطلب توسط سازمان در طول ماموریت انجام می شود 5 4 3 2 1
توسط سازمان بعد از ماموریت، در صورت نیاز حمایت روانی از داوطلب انجام می شود 5 4 3 2 1
سازمان تلاش می کند وسایل ارتباطی مناسب جهت تماس داوطلب با خانواده اش در طول ماموریت فراهم کند 5 4 3 2 1
سازمان برای مواجهه با بحران ها  از قبل برنامه ریزی دارد

 

5 4 3 2 1
آموزش های ضروری برای داوطلب توسط سازمان برگزار می گردد

 

5 4 3 2 1
سازمان برای آمادگی داوطلب قبل از بحران ها برنامه ریزی دارد

 

5 4 3 2 1
مسئولین سازمان در طول ماموریت برای تامین غذا و امکانات رفاهی داوطلب تلاش می کنند 5 4 3 2 1
عوامل فرهنگی اجتماعی اعضای باتجربه تیم امدادی از سایر افراد حمایت می کنند 5 4 3 2 1
اعضای تیم امدادی در ماموریت، کارها را به صورت تیمی انجام می دهند 5 4 3 2 1
بین اعضای تیم امدادی صمیمیت وجود دارد 5 4 3 2 1
در طول ماموریت سعی می کنم با اعضای خانواده تماس داشته باشم 5 4 3 2 1
خانواده ام از رفتن من به ماموریت حمایت می کنند 5 4 3 2 1
در صورت مشاهده رفتار نامناسب از جمعیت آسیب دیده، آنرا نادیده می گیرم 5 4 3 2 1
در صورت مشاهده رفتار نامناسب از سوی مسئولین آنرا نادیده می گیرم 5 4 3 2 1
عوامل معنوی در مواجهه با سختی های ماموریت،‌انجام عبادات دینی آرامم می کند 5 4 3 2 1
در طول ماموریت همیشه به خدا توکل دارم 5 4 3 2 1
در طول ماموریت کارها را  برای رضای خدا انجام می دهم 5 4 3 2 1
  گویه همیشه اکثرا برخی مواقع به ندرت هرگز
عوامل فردی قبل از اعزام به ماموریت اطلاعات جغرافیایی منطقه را بدست می آورم 5 4 3 2 1
عوامل سازمانی سازمان اطلاعات ضروری و لازم برای ماموریت را در اختیار داوطلب قرار می دهد 5 4 3 2 1
سازمان قبل از اعزام داوطلب به ماموریت شرح وظایف را ابلاغ می کند 5 4 3 2 1
نیروی داوطلب در طول ماموریت از طرف سازمان بیمه می شود 5 4 3 2 1
سازمان برای هر ماموریت تعداد کافی نیرو اعزام می کند 5 4 3 2 1
سازمان نیروهای تخصصی را به ماموریت های مرتبط اعزام می کند 5 4 3 2 1
سازمان جایگزین کردن به موقع نیروهای جدید را مد نظر دارد 5 4 3 2 1
سازمان غذای مناسب برای داوطلب در طول ماموریت فراهم می کند 5 4 3 2 1
بعد از اتمام ماموریت، سازمان برای داوطلب برنامه ریزی دارد 5 4 3 2 1
سازمان افراد شایسته را به عنوان فرمانده تیم اعزام می کند 5 4 3 2 1
سازمان در طول ماموریت کارهای غیر ضروری و غیر تخصصی به داوطلب واگذار می کند 5 4 3 2 1

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً این فیلد را پر کنید.
لطفاً این فیلد را پر کنید.
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست